Cena slobody
Antona Srholca

Lajos Grendel

Domovská stránka » Laureáti » Lajos Grendel

Lajos Grendel sa narodil 6. apríla 1948 v meste Levice. Je spisovateľ, esejista, publicista a univerzitný pedagóg, patrí k najznámejším a najvýznamnejším predstaviteľom maďarskej literatúry na Slovensku. Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity J. A. Komenského v Bratislave, odbor maďarský a anglický jazyk. Od svojho debutu v roku 1979 vydal 29 kníh. V slovenskom jazyku sú dostupné jeho diela: Einsteinove zvony,  Cudná správa z vrcholu sna (výber) a dve z Trilógie o New Honte (parafráza historického názvu župy Hont, jeho rodiska) - všetko v preklade Karola Wlachovského. Viaceré jeho knihy boli preložené do nemeckého, talianskeho, francúzskeho či ruského jazyka. 

Je držiteľom mnohých ocenení doma aj v zahraničí. K najvýznamnejším patria štátne vyznamenania na Slovensku a v Maďarsku - Cena Slovenského spolku spisovateľov či Krištáľové krídlo, resp.  Cena Attilu Józsefa a Kossuthova cena.

Pracoval vo vydavateľstve Madách,  medzi rokmi 1990-1992 pôsobil ako šéfredaktor literárneho mesačníka Irodalmi Szemle. Do septembra 1997 bol šéfredaktorom literárneho časopisu Kalligram. Spolu s ďalšími zástupcami disidentov z radov maďarskej menšiny patrí medzi zakladateľov Maďarskej nezávislej iniciatívy (MNI) založenej 18. novembra 1989 v Šali, ktorá bola vôbec prvým politickým hnutím stojacim proti komunistickému režimu počas Nežnej revolúcie. Iniciatíva reprezentovala časť maďarskej menšiny na Slovensku a počas revolučných zmien a aj v predvolebnom období úzko spolupracovala s hnutím Verejnosť proti násiliu. Po nežnej revolúcii mal niekoľko príležitostí a ponúk, ale neprešiel do tábora politikov, ostal verný svojim čitateľom a samozrejme písaniu.

Lajos Grendel je ten, ktorý počas celého svojho života zaryto a nemilosrdne rozoberá na kúsky morálne a  existenčné súvislosti historického povedomia a jeho modifikácií a národnej a menšinovej identity. Jeho úsudky o formách útlaku, prenasledovania, metódach znemožnenia človeka mašinériou diktatúry sú chirurgicky presné. Jeho romány, eseje a novely – ako literárne formy - majú charakteristické, mnohokrát jedinečné  črty, ktoré pramenia práve z jeho dokonalého poznania základných a osudových otázok menšinovej existencie Maďarov na Slovensku.  Svojou tvorbou a prostriedkami literatúry nakreslil ako svetu, tak i nám samotným obraz, ktorý mali by sme všetci dobre poznať, aby sme sa vedeli vyvarovať pokušeniam a hrozbám, ktoré všetky národy a národnosti Strednej Európy  prežili v nie tak dávnej minulosti.

Predseda Trnavského samosprávneho kraja udeľuje Lajosovi Grendelovi Cenu slobody Antona Srholca za celoživotnú intelektuálnu a občiansku misiu v prospech slobody. Svojou literárnou prácou a občianskym angažovaním významne prispel k budovaniu tolerantnej otvorenej spoločnosti s akcentom na postavenie súčasného človeka a otázky súžitia a vzájomného obohacovania  maďarskej a slovenskej kultúry na Slovensku.

Stránku prevádzkuje Trnavský samosprávny kraj